ХАМЕР
panel
Наставникот по географија ги подели децата на шест групи. Секоја група имаше по еден хамер и доби задача на хамерот да претстави по еден континент.
story background